Veiligebuurt, houd jouw buurt veilig  APK Download

Veiligebuurt, houd jouw buurt veilig APK Download

Description of Veiligebuurt, houd jouw buurt veilig

★★★★★
Een simpele knop maakt het voor jou en jouw buren eenvoudiger ommeldingen te maken over verdachte personen, inbraken, vernieling,vermissing en meer. Je bepaalt zelf welk veiligheidsnieuws van jouwbuurt jij wilt volgen en kunt waardevolle informatie nogmakkelijker delen met buren en de wijkagent.

Ben je tevreden over de Veiligebuurt app dan zouden wij het enormwaarderen als je een goede review achter laat in dePlayStore.

★ Automatisch toegevoegd aan de juiste groep (jouw straat enwijk)
★ Direct duidelijk of een melding urgent is of niet
★ Bepaal zelf wat voor meldingen je wilt volgen

De buurtapp ‘Veiligebuurt’ heeft een belangrijke focus opveiligheid. Het verbinden van buren, wijkagenten en andereveiligheidsinstanties maakt een straat en buurt op een efficiëntewijze veilig. Meldingen waren met behulp van de Veiligebuurt appnog nooit zo compleet en waardevol. Een logische reden waarom depolitie steeds vaker kiest om op deze wijze buurtpreventieinitiatieven te ondersteunen en buurtbewoners te waarschuwen.

Overtuigd dat deze buurt app wat kan betekenen voor jou maar tochnog enkele vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met hetVeiligebuurt team via [email protected] of kijk opwww.veiligebuurt.nl.

★ Voor de buurtpreventie initiatiefnemers

De buurtpreventie app van Veiligebuurt heeft een duidelijke focusop meldingen maken voor veiligheids-incidenten. Naast meldingenmaken, volgen en reageren kun je ook eenvoudig gesprekken startenmet een specifieke selectie. Het veiligheidsnieuws en het managenvan het buurtpreventie initiatief was nog nooit zo helder enoverzichtelijk.

★ Voor de wijkagenten

De buurtpreventie app ‘Veiligebuurt’ stelt wijkagenten in staat omurgente meldingen van buurtbewoners te volgen en vice versa zondertelefoonnummers en e-mailadressen te hoeven delen. Het, tot op eenbepaalde hoogte, afschermen van de wijkagent is nodig en belangrijkzodat zij niet als een alternatief voor 112 worden gezien engebruikt.

★ Voor de gemeenten

Buurtpreventie en haar positieve resultaten mogen en kunnen nietlanger genegeerd worden. De buurtbewoners zijn met meer, zien veelmeer en zijn om die redenen een waardevolle bron van informatievoor de politie en de gemeente. Het snel en eenvoudig kunnenachterhalen waar de rottigheid van de buurt zit is immers de droomvan elke wethouder.

★ Voor Nederland

Inbraken, woning-overvallen, autodiefstallen hebben een ontzettendgrote impact op mensen. Vooral het gevoel van veiligheid kan enormgeschaad zijn. Daarom is het heel belangrijk om onze straten enbuurten veiliger te maken en er als land voor te zorgen dat thuisin je buurt voor iedereen gelijk staat aan zorgeloos genieten vanhet leven. Wij hopen met deze app bij te dragen aan zo’n geweldiggevoel in iedere wijk in Nederland. We hebben wel jullie hulp nodigom de app tot een succes te maken! Nodig al je buren, vrienden enfamilie uit om gebruik te maken van de Veiligebuurt-app, dan gevenwe boeven geen kans!★★★★★
A simple button makes it more for you and your neighbors easier toreports of suspicious persons, burglaries, destruction, loss andmore. You decide which security news from your neighborhood youwant to follow and allows valuable information even easier to sharewith neighbors and the local policeman.

Are you satisfied with the Safe Neighborhood app, we would greatlyappreciate if you leave a good review in the Play Store.

★ automatically added to the appropriate group (your street andneighborhood)
★ Immediately clear whether a message is urgent or not
★ You decide what messages you want to follow

The buurtapp ‘Safe Neighborhood’ has a major focus on safety.Connecting neighbors, police officers and other securityauthorities is a street and neighborhood safe in an efficientmanner. Messages were using the Safe Neighborhood app has neverbeen so comprehensive and valuable. A logical reason why the policeincreasingly chooses to support initiatives in this way,neighborhood watch and warn residents.

Convinced that this neighborhood what app can do for you but asksome questions? Please feel free to contact the Safe NeighborhoodTeam via [email protected] or visitwww.veiligebuurt.nl.

★ for the neighborhood watch promoters

The neighborhood watch app Safe Neighborhood has a clear focus onreports of safety incidents. Besides making notifications, andrespond you can easily launch calls with a particular selection.The security news and managing the neighborhood watch initiativehas never been so bright and clear.

★ For police officers

The neighborhood watch app “Safe Area” allows police officers ableto follow and vice versa without having to share phone numbers andemail addresses urgent reports from local residents. It, has beenrequired up to a certain height, shielding of the police officer,and important that they may not be viewed and used as analternative to 112.

★ For municipalities

Neighborhood watch and allowed her positive results and can nolonger be ignored. Residents are more, see more and for this reasona valuable source of information for the police and the community.It can identify easily where the rottenness of the neighborhood isevery councilor is of the dream.

★ For Netherlands

Burglaries, residential robberies, car thefts have an immenseimpact on people. Especially the feeling of security can beenormously harmed. Therefore it is very important to secure ourstreets and neighborhoods and as a country to ensure that home nearyou to everyone equivalent of carefree enjoyment of life. We hopeto contribute with this app such a great feeling in everyneighborhood in the Netherlands. We do need your help to make theapp a success! Invite your neighbors, friends and family to use theSafe Neighborhood app, we give thieves a chance!

App Information of Veiligebuurt, houd jouw buurt veilig

App Name Veiligebuurt, houd jouw buurt veilig
Package Name nl.veiligebuurt.veiligebuurt
Version
Rating 3.4 ( 248 )
Size
Requirement Android Varies with device
Updated 2017-12-22
Installs 50,000 - 100,000
Category Apps, House & Home
Developer

Tags: , , ,