Description of Kuran

Tevafuklu Kur’ân-ı Kerim, Ahmed HüsrevAltınbaşak Hattı, Hayrat Neşriyat

Kur’ân-ı Azimüşşan’ın basımı için kurulmuş büyük matbaatesislerinde gerekli hürmet ve ihtimam gösterilerek neşredilenTevâfuklu Kur’ân-ı Kerim, yine titiz bir çalışmanın neticesi olarakAndroid Cihazlara yüklenmek için Google Play Store’da yerinialdı.

Kur’ân-ı Kerîm’i yeni öğrenen her yaştan insanımız, artıkrahatlıkla Kur’ân okuyabilmektedir.

YENİLİKLER

Yeni Baştan Tasarladık
Kur’an-ı Kerim’in güzeliklerini yansıtabilecek yeni ve sade birtasarım anlayışıyla uygulamamızı yeni baştan tasarladık.
Bir bakışta Surenin nerede nazil olduğunu, kaç ayet olduğunuvehangi cüzde olduğunu görebileceksiniz. Okumak istediğiniz Sure,Sayfa veya Cüz’e ulaşmak çok kolay. Hepsi tek sayfada. AyrıcaCüzlerin istediğiniz hizbine anasayfadan gidebileceksiniz.

Kullanıcı Dostu Okuma Özellikleri
Görselliğiyle Kur’an’a sade ve şık bir nazarla bakmanızı, okurkendahi sayfa yapınızı kişiselleştirebilecek seçenekleri kullanmanızısağlar. Sayfa zemin rengi, ekran parlaklık seviyesi belirleme,okudukça açık kalacak ekran ve meal geçişi gibi özelliklerlekullanıcı dostu bir programınız olacak.

Daha Keskin Harfler Daha Net Sayfalar
Tevafuklu Kur’an-ı Kerim’in şirin hattını daha keskin ve dahayüksek çözünürlükte okuyacak ama cihazınızın hafızasında daha azyer ayıracaksınız. Zenginleşen ama sistem kaynaklarını daha azkullanan hızlı bir tecrübe.

Daha Fazla Hafız
1-İshak Danış
2-Abdussamed
3-Sudeys
4-Gamidi
5-Kabe İmamları
6-Medine İmamları

Akıllı Miklep
Hatim ve ezberlerinizi hatta Kurani araştırmalarınızı yaparkenkullanabileceğiniz ayrı ayrı ayraçlar barındıran miklep.

İndirme Yöneticisi
Tüm veritabanını indirme sürecini kontrol edebileceğiniz dahiliindirme yöneticisi.

Hafız Modu ve Dinleme Sayfası
Artık istediğiniz sayfaları istediğiniz kadar tekrar okuyabilecek,isterseniz bu sayede çok hızlı ezberler yapabileceksiniz.
İstediğiniz hocayı sayfa okuma modundan seçip dinleyebilir, budinlemeyi daha sonra tekrar dinlemek için favori listenizeekleyebilirsiniz.

Okuma Özellikleri
Siz Kuran’ı okurken biz sık kullanacağız özellikleri iki tıklamaylasayfanın altından ve üstünden gelen alanlara yerleştirdik. (Mealegeçiş, ayraç, sayfa rengi ve ışığı değiştirme, sesli dinlemevs.)

Not: Tema ve Dil seçenekleri aktif değil. Güncellemeyle birlikteaktif olacak.

Tevafuk nedir? “Kur’an’daki tevafuk mucizesi” tabiri ileanlatılmak istenen nedir?

Tevafuk, iki şeyin birbirine uygun ve denk gelmesi demektir.Özellikle tesadüfe, başı boşluğa verilme ihtimali olmayan vearkasında İlâhî bir kasıt ve iradenin varlığı hissedilen denkgelmelere “tevafuk” denir.
Kur’an’daki tevafuk mucizesi ise, Kur’an’da bulunan toplam 2806adet “Allah” lafzının bazı müstesnalar hariç birbiriyle tevafuketmesidir. Kur’an’ın 604 sayfasının çoğunda “Allah” lafzı mükerrerolarak geçmektedir.
Bu lafızlar, har sayfada ya alt alta, ya karşılıklı sayfalarda üstüste, ya da bir yaprağın iki sayfasında sırt sırta gelerek, ya dasayfalar arasında birbirine tevafuk etmektedir. Rab, Kur’an veResul kelimelerinde de aynı tevafuk olduğu gibi daha başka tevafukçeşitleri de vardır.

Muhtasar Meâl

Muhtasar Meâl, hemen hemen her sahîfesinde, asrımızın imamıBedîüzzamân Hazretlerinin te’lîf ettiği Risâle-i Nûr Külliyâtındakiîzahlarını ilgili âyetlere hâşiyeler halinde vermesinden dolayısahasında ilk ve tek. Muhtasar Meâl, 1930’larda Rumûzât-ı Semâniyeisimli eserinde ‘tevâfuklu ve hâşiyeli’ bir Kur’ân’dan bahsedenBedîüzzamân Hazretleri’nin aynı zamanda tarihî bir vasiyetidir. Buhâliyle Muhtasar Meâl, okuyanlarla Kur’ân arasında manevî vesarsılmaz bağlar kurmakta, hem Kur’ân’ın göze hitap eden i’câzıolan ‘tevâfuk’ ile kalp âlemini nûrlandırmakta, hem de Kur’ân’ınsonsuz hakîkatlerinden latîf katreler takdîm ederek fikir dünyâmızazenginlik kazandırmaktadır.

LETTERS OF Quran, AhmedHusrev Altınbaşak Line, Charity Publications

Qur’an-i Azimüşşan the respect required in established largeprinting facility for printing and attention by showing emittedLETTERS OF Quran, also took place in the Google Play Store toinstall on Android Device as a result of meticulous work.
 
Quran and people of all ages, new learning can now easily read theQur’an.

INNOVATIONS

We redesign
Holy Quran and a simple design with a new understanding of ourpractice may reflect the beauties we have designed a newbeginning.
Surah was revealed at a glance where you will be able to see thatwhich is juz a few verses olduğunuv. Sure you want to read a pageor very easy to get Juz. All on one page. Also Juz of the factionyou want to be able to go to the homepage.

Reading User Friendly Features
Your look simple and elegant visuals with a perspective towards theKoran allows you to use options to personalize your building evenreading the page. Page background color, display brightness levelto determine the user with features such as screen and mealtransition will remain open friendliness you read will have aprogram.

Sharper Letters Clearer Pages
LETTERS will read the Holy Quran cute line sharper and higherresolution, but will spend less in your memory. Enrichingexperience using a fast but less system resources.

More Hafiz
1-Isaac Clients
2-Abdussamed
3-Sudeys
4-I Gamini
5-Kaba Imams
6-Medina Imams

Smart Miklep
Hatim and even Qur’anic recitation your hosting miklep bracketsseparately when you can use your research.

Download Manager
All database built-in download manager you can check the downloadprocess.

Hafiz Mode and listening Page
Now you can read again until the desired page you want, you can doso very quickly if you want to memorize.
Select the page you can listen to the teacher reading mode youwant, you can add it to listen to your favorite list to listen toit again later.

Reading Features
As you read the Quran, we place the field from the bottom and thetop of the page theme features two clicks will use frequently.(Meal in transition, brackets, page color and light to change,listening to audio, etc.)

Note: Themes and language options are not active. Update, whichwill be active together.

What is Tewafuq? “Tewafuq miracle of the Qur’an” What is meantby the term?

Tewafuq, is appropriate and equivalent to two things cometogether. Especially coincidence, given the possibility of headspace and back without the presence of the Divine intent and willto coincide felt “Tewafuq” is called.
The miracle of the Qur’an Tewafuq total 2806 units in the Quran”Allah” is not the letter of the conformity with each other exceptfor some exceptions. Most of the 604 pages of the Quran “Allah” isreferred to as repetitive wording.
This lafız, huh The lower or bottom of pages, or facing pages in arow, or coming back to back in two pages on one sheet, or betweenpages is another surprise. Lord, as well as the conformity of theQur’an and there is also another word Rasul Tewafuq varieties.

TEWAFUQ

TEWAFUQ, in almost all prophecies, Bediuzzaman Hazrat Imam ofour century of the Risale-i Nur te’lîf meat due to a case theyHasina explain the relevant verses in the corpus area of ​​thefirst and only. TEWAFUQ 1930s Rumûzât-i semanne work is the’LETTERS and hâşiyel’ is a mention from the Quran HazratBediuzzaman is also a historical legacy. In this case the TEWAFUQ,establish spiritual and unshakable bonds between the Qur’an, thereaders, and the miracle that appeal to the eye of the Qur’an ‘theconformity’ to the nûrlandır the heart of the Worlds, and alsointroduced pleasant by katrina are the Qur’an eternal truths ideabrings richness to our world.

App Information of Kuran

App Name Kuran
Package Name com.hayteknoloji.hayrat.mkuran
Version 3.0
Rating 4.5 ( 11 054 )
Size 12.0 MB
Requirement Android 3.0 and up
Updated 2016-08-04
Installs 100,000 - 500,000

Tags: , , , ,